Všetky kategórie

General terms of sale

OBSAH

§ 1 Všeobecné ustanovenia

§ 2 Poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami

§ 3 Uzatvorenie kúpnej zmluvy

§ 4 Platba, dodanie, vyzdvihnutie tovaru

§ 5 Osobné údaje

§ 6 Reklamácie

§ 7 Odstúpenie od zmluvy

§ 8 Doplňujúce informácie

                     

§1 Všeobecné ustanovenia:

1.1. Tieto nariadenia (ďalej len „nariadenia“) stanovujú pravidlá používania elektronického

obchodu zákazníkmi http://www.alponabytok.sk/ a najmä upravujú:

a) podmienky uzatvárania a plnenia kúpnych zmlúv,

b) podmienky poskytovania elektronických služieb,

c) pravidlá uplatňovania práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu,

d) pravidlá a postup pri vybavovaní sťažností

1.2 Definícia pojmov použitých v nariadeniach:

a) Internetový obchod - internetový obchod fungujúci na adrese http://www.alponabytok.sk/

b) Poskytovateľ služieb, Predajca, Správca údajov - MEXTRA Sp. z o.o. Občianske partnerstvo,

Małgorzata Jaremko, Piotr Domiański, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP číslo

7543039263. Partneri sú podnikatelia zapísaní do Centrálneho registra ekonomických činností -

Małgorzata Jaremko NIP číslo 7491959714, Piotr Domiański NIP číslo 7492080964. E-mailová

adresa: mailto: info@alponabytok.sk telefónne číslo, kontakt: +48 77 483 70 70 (štandardný

poplatok podľa príslušného operátora).

c) Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity,

ktorá využíva službu poskytovanú elektronicky poskytovateľom služieb a ktorá chce s predajcom

uzavrieť alebo uzavrieť kúpnu zmluvu;

d) spotrebiteľ - fyzická osoba vykonávajúca právne transakcie s podnikateľom, ktorá priamo

nesúvisí s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou;

e) Objednávka - ochota klienta uzavrieť zmluvu. Správne zadanie objednávky zákazníkom má za

následok prijatie e-mailu s potvrdením prijatia objednávky na e-mailovú adresu uvedenú pri

objednávaní / registrácii. "

f) Elektronická služba - bezplatná služba pozostávajúca z: udržiavania zákazníckeho účtu (v

prípade registrovaných zákazníkov), poskytovania objednávkového formulára, služby

Newsletter." V prípade pochybností sa má za to, že služby poskytované elektronicky zahŕňajú aj

všetky činnosti, ktoré poskytovateľ služieb bude vykonávať, aby náležite podporil procesy

uvedené v prvej vete;

g) Registrácia - vytvorenie online zákazníckeho účtu v systéme internetového obchodu. Ak sa

chcete zaregistrovať, vyplňte registračný formulár. Správne vyplnenie registračného formulára

povedie k tomu, že systém Predávajúceho bude zasielaný automatický e-mail s informáciou o

aktivácii účtu

h) Cena - cena, ktorú je zákazník obchodu povinný zaplatiť za vybrané produkty v prípade kúpnej

zmluvy. Cena je možné vyjadriť v nasledujúcich menách: poľský zlotý (PLN). Cena v nákupnom

košíku je čistá cena. Ceny v internetovom obchode nezahŕňajú náklady na dopravu. Náklady na

dopravu sa určujú individuálne, v závislosti od miesta doručenia objednávky.

i) Dodanie - dodanie výrobkov Predávajúcim alebo špecializovanou osobou k

zákazníkovi. Predávajúci sa zaväzuje riadne zabalené produkty zasielať. Dodanie jeho výrobkov je

zabezpečené predávajúcim vlastnou dopravou alebo prevedené na špecializované kuriérske

spoločnosti podnikajúce v tejto oblasti.

j) Kód zľavy - reťazec znakov určený Predávajúcim, ktorý oprávňuje poskytnúť zľavu v Obchode.

1.3 Elektronická korešpondencia týkajúca sa prevádzky internetového obchodu by sa mala

zasielať na e-mailovú adresu: info@alponabytok.sk, zatiaľ čo tradičná (poštová) korešpondencia

by sa mala zasielať na túto adresu: MEXTRA Sp. z o.o.  ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

1.4 Zákazníkom internetového obchodu môže byť - fyzická osoba, právnická osoba alebo

organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá využíva službu poskytovanú elektronicky

poskytovateľom služieb a ktorá chce s predajcom uzavrieť alebo uzavrieť kúpnu zmluvu.

1.5 Preprava objednaného tovaru sa uskutočňuje na adresy nachádzajúce sa v Európe. Ak chcete

objednávku spracovať mimo Európy, kontaktujte predajcu osobitne.

1.6 Cena v nákupnom košíku je čistá cena. Ceny v internetovom obchode nezahŕňajú náklady na

dopravu. Náklady na dopravu sa určujú individuálne, v závislosti od miesta doručenia objednávky.

1.7 Ak to nie je výslovne uvedené v obchodných informáciách, tovar dostupný v internetovom

obchode je nový a subjektom zodpovedným za ich prípadné fyzické a právne vady

je občianske partnerstvo MEXTRA Sp. z o.o. Małgorzata Jaremko, Piotr Domiański , ul. zapísaná do

Centrálneho registra ekonomických činností - Małgorzata Jaremko NIP číslo 7491959714,

Piotr Domiański NIP číslo 7492080964. E-mailová adresa: mailto: info@alponabytok.sk, kontaktné

telefónne číslo: +48 77 483 70 70 (štandardný poplatok podľa príslušného operátora).

                      

§ 2 Poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami:

2.1 V rámci prevádzkovania Internetového obchodu sa Poskytovateľ služieb zaväzuje poskytovať

služby elektronickými prostriedkami v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto poriadku.

2.2 Elektronické poskytovanie služieb poskytovateľom služieb je bezplatné.

2.3 Podmienky poskytovania služieb elektronickými prostriedkami:

2.3.1. Zákaznícky účet:

1. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb spočívajúca v udržiavaní zákazníckeho účtu v

internetovom obchode sa uzatvára v čase registrácie.

2. Pri registrácii je potrebné, aby zákazník v registračnom formulári uviedol tieto údaje: meno a

priezvisko, adresa (ulica, číslo domu, mesto a poštové smerovacie číslo), e-mailová adresa,

kontaktné telefónne číslo a heslo.

3. Zákazník, ktorý sa zaregistroval, má prístup k ďalším možnostiam dostupným prostredníctvom

zákazníckeho účtu, ako sú: história objednávok, možnosť skontrolovať, v akom štádiu je

objednávka zadaná a schopnosť dostávať informácie o nových produktoch a propagačných

akciách (ak vybral možnosť „Prihlásiť sa na odber noviniek“ ")

4. Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb spočívajúce vo vedení účtu sa uzatvárajú na dobu

neurčitú.

2.3.2. Služba interaktívneho formulára:

1. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb spočívajúca v poskytovaní interaktívneho

formulára umožňujúceho zadávanie objednávok v internetovom obchode sa uzatvára, keď

začnete využívať vyššie uvedenú službu (pridanie produktu do košíka).

2. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb, ktorá spočíva v poskytnutí interaktívneho

formulára umožňujúceho zadávanie objednávok v internetovom obchode, sa uzatvára na dobu

určitú a končí ukončením objednávky.

2.3.3. Služba Newsletter:

1. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb Newsletter sa uzatvára v čase, keď zákazník

označil príslušné políčko ( začiarkavacie políčko ) v čase registrácie a súhlasil so službou

Newsletter.

2. Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb Spravodaj sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.4. Podmienky ukončenia zmlúv o poskytovaní elektronických služieb:

2.4.1. Zákazník má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb

nepretržitého charakteru poskytovateľom služieb (napr. Výmaz účtu zákazníka). K ukončeniu

zmluvy dôjde bez toho, aby nevznikli žiadne ďalšie náklady, a bez uvedenia dôvodov:

2.4.1.1. Ukončenie zmluvy je možné vykonať zaslaním príslušného prehlásenia na e-mailovú

adresu mailto: info@alponabytok.sk alebo písomne na adresu Poskytovateľa služieb (uvedená na

začiatku tohto poriadku).

2.4.1.2. V takom prípade zmluva vyprší po 7 dňoch od doručenia oznámenia poskytovateľom

služieb.

2.4.2. Poskytovateľ služieb má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb so

sedemdňovou výpovednou lehotou v prípade, že zákazník poskytuje nezákonný obsah.

2.4.3. Vypovedanie a ukončenie zmluvy neznamená stratu práv, ktoré už zákazníci získali

prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

2.4.4. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronických služieb do 14 dní od

jeho uzavretia (pozri § 7 Pravidiel)

                   

§3 Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

3.1. Zákazník má na výber z nasledujúcich spôsobov: a) zadanie objednávky po predchádzajúcej

registrácii v systéme Online Store; b) zadanie objednávky bez registrácie „Rýchle nakupovanie“;

3.2. Uskutočnenie objednávky registrovanými zákazníkmi internetového obchodu zahŕňa pridanie

príslušného tovaru do online košíka. V prípade, že všetky položky, ktoré sú pre zákazníka

zaujímavé, sú v koši, riadia sa informáciami zobrazenými na webových stránkach internetového

obchodu.

3.3. „Rýchle nákupy“ (bod § 3.1.1 písm. B) predpisov) po výbere produktu kliknite na ikonu „pridať

do košíka“, po ktorej môžete pokračovať v nakupovaní alebo kliknite na ikonu „nákupný košík“ a

vykonajte nákup. Za účelom vykonania objednávky bude zákazník požiadaný, aby vyplnil svoje

kontaktné údaje, faktúru alebo fakturačné údaje a dodacie údaje.

3.4. Pri zadávaní objednávok uvedených v bode 1 3.1 tohto poriadku je zákazník povinný

poskytnúť údaje zodpovedajúce pravdivosti.

3.5. Pri objednávke je potrebné potvrdenie o prečítaní týchto predpisov.

3.6. Objednávka sa zadá po kliknutí na tlačidlo „Potvrdenie objednávky“.

3.7. Keď systém Internetového obchodu dostane objednávku, bude vždy zaslaná na e-mailovú

adresu, ktorú zákazník uviedol, automatickou správou potvrdzujúcou prijatie objednávky.

3.8. Objednávka, ktorej prijatie bolo potvrdené systémom Online Store (§ 3.7 Pravidiel),

predstavuje ponuku v zmysle čl. 1 Občianskeho zákonníka a predstavuje základ pre uzavretie

kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

3.9. Objednávka zadaná zákazníkom, ktorú predávajúci do 48 hodín nepotvrdí, sa považuje za

neplatnú.

3.10. Pri uzatváraní zmluvy predávajúci potvrdí túto skutočnosť osobitným e-mailom.

3.11. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú, keď zákazník dostane od predávajúceho správu

potvrdzujúcu začatie objednávky (správa uvedená v bode 3.10 týchto predpisov).

3.12. Zákazník môže objednávku zrušiť alebo upraviť za týmto účelom:

a) telefonicky kontaktovať predávajúceho;

b) kontaktovať predajcu prostredníctvom e-mailu;

3.13. Objednávky spracováva oddelenie zákazníckeho servisu online obchodu v pracovných

dňoch, t. J. Od pondelka do piatka, okrem štátnych sviatkov, od 8:30 do 17:00.

3.14. Obchodné informácie obsiahnuté v internetovom obchode nepredstavujú ponuku v zmysle

čl. 66 Občianskeho zákonníka, sú však výzvou na predloženie ponúk, aj keď tieto informácie

zahŕňajú jednotkovú cenu tovaru.

      

§4 Platba, dodávka, inkaso:

4.1 Platba

4.1.1. Vzhľadom na splnenie kúpnej zmluvy je zákazník povinný uhradiť cenu tovaru a náklady na

dopravu uvedené v objednávke.

4.1.2. Cena v nákupnom košíku je čistá cena. Ceny v internetovom obchode nezahŕňajú náklady

na dopravu. Náklady na dopravu sa určujú individuálne, v závislosti od miesta doručenia

objednávky.

4.1.3. Platba prebieha vo forme zvolenej zákazníkom. Pri objednávke sú uvedené možné spôsoby

platby. Predávajúci si vyhradzuje právo nezvoliť možnosť „dobierka“

4.1.4. Cena uvedená za každý produkt je záväzná, keď zákazník zadá objednávku. Táto cena sa

nezmení bez ohľadu na cenové zmeny v internetovom obchode, ktoré sa môžu objaviť vo vzťahu

k jednotlivému tovaru po zadaní objednávky zákazníkom.

4.1.5. Platby prepadovej by mali byť vykonané na číslo účtu: 21 2490 0005 0000 4530 9616 8608

vedená Alior Bank SA

4.2. Dodávka

4.2.1. Objednávky zadané zákazníkmi internetového obchodu sú predávajúcim dokončené v

termíne dohodnutom so zákazníkom. Dodacia lehota pozostáva z času potrebného na

dokončenie predmetu zmluvy.

4.2.2. Preprava objednaného tovaru sa uskutočňuje na adresy nachádzajúce sa v Európe. Ak

chcete objednávku spracovať mimo Európy, kontaktujte predajcu osobitne.

4.2.3. V prípade, že neexistuje iná zmluva, sa predávajúci zaväzuje splniť predmet zmluvy

najneskôr do tridsiatich dní od vyhlásenia kupujúceho o úmysle uzavrieť zmluvu (§ 3.7

vykonávacích predpisov).

4.2.4. Dodacia lehota závisí od spôsobu dodania / prijatia tovaru zvoleného zákazníkom a nemala

by prekročiť 7 pracovných dní od okamihu odoslania tovaru.

4.2.5. Dodanie jeho výrobkov je zabezpečené predávajúcim vlastnou dopravou alebo prevedené

na špecializované kuriérske spoločnosti podnikajúce v tejto oblasti.

4.3. Príjem tovaru

4.3.1. Predávajúci informuje, že zákazníci majú právo skontrolovať stav zásielky po doručení na

miesto uvedené v objednávke. Stav zásielky sa skontroluje pred vyzdvihnutím od prepravcu.

4.3.2. Ak sa pred uvoľnením zásielky ukáže, že došlo k poškodeniu alebo poškodeniu, dopravca je

povinný okamžite oznámiť stav zásielky a okolnosti škody. Vo väčšine prípadov však prepravca

vykonáva tieto činnosti na žiadosť osoby oprávnenej na zber.

4.3.3. Upozorňujeme, že ak po uvoľnení zásielky zistíte chybu alebo škodu, ktorú nie je možné

vidieť zvonku, máte právo okamžite po odhalení škody, najneskôr však do 7 dní od prevzatia

zásielky, požiadať dopravcu, aby určil stav zásielky.

4.3.4. V prípade akýchkoľvek problémov alebo pochybností kontaktujte predajcu na telefónnych

číslach uvedených na jeho webových stránkach.

              

§ 5 Osobné údaje:

5.1. Osobné údaje zákazníkov spracúva správca údajov (MEXTRA Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225

Kędzierzyn-Koźle) s cieľom plniť zmluvy uzatvorené v rámci činnosti internetového

obchodu. Medzi zmluvy uzatvorené v rámci činnosti internetového obchodu patrí:

a) uzavretie a vykonávanie kúpnej zmluvy,

b) zaslanie správy obsahujúcej obchodné informácie (s predchádzajúcim súhlasom vyjadrenou vo

forme predplatného na odber bulletinu),

c) vedenie zákazníckeho účtu po predchádzajúcej registrácii na webovej stránke internetového

obchodu.

5.2. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, v súlade s

implementovanou politikou ochrany údajov a spracúvajú sa v rozsahu a na účel nevyhnutný na 

založenie, formovanie obsahu zmluvy, zmenu a doplnenie alebo vypovedanie zmluvy a na riadne

vykonávanie poskytovaných služieb elektronicky.

5.3. Správca údajov zaviedol technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov,

ktoré poskytli klienti, pred ich zverejnením neoprávneným osobám alebo subjektom.

5.4. Osobné údaje zákazníkov môžu byť poskytnuté: a) dopravcovi alebo sprostredkovateľovi

vybranému zákazníkom na spracovanie zásielok na žiadosť správcu údajov - v prípade zákazníka,

ktorý používa internetový obchod s doručovacím spôsobom poštou alebo kuriérom.

b) Subjekt vybraný zákazníkom na spracovanie platieb v internetovom obchode - v prípade

zákazníka, ktorý používa internetový obchod s metódou elektronickej platby alebo platobnej

karty.

c) Účtovná spoločnosť vykonávajúca daňové vyrovnania v internetovom obchode - v prípade

zákazníkov, ktorí uzavreli kúpnu zmluvu so správcom údajov.

d) Spoločnosť poskytujúca softvér na prevádzkovanie internetového obchodu alebo spoločnosť,

ktorá prevádzkuje internetový obchod, v rozsahu prevádzky a správneho fungovania

internetového obchodu.

5.5. Subjekty uvedené v § 5.4. poskytujú sa iba údaje potrebné na riadne vykonanie služby.

5.6. Správca údajov má právo sprístupniť osobné údaje zákazníka subjektom oprávneným podľa

osobitných právnych ustanovení (napr. Orgány činné v trestnom konaní).

5.7. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, správca údajov uchováva osobné údaje zákazníka, pokiaľ je

to potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. údaje boli zhromaždené.

5.8. Zákazník, ktorého osobné údaje spracováva správca údajov, má právo na prístup k údajom,

ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania, právo namietať, právo na prenos

údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných

údajov.

5.9. K vymazaniu osobných údajov môže dôjsť v dôsledku odvolania súhlasu alebo podania

zákonne povolenej námietky proti spracovaniu osobných údajov.

5.10. Správca údajov si vyhradzuje právo spracovať osobné údaje klientov po ukončení zmluvy

alebo odobratí súhlasu len v rozsahu, v akom je potrebné uplatniť akékoľvek nároky pred súdom,

alebo ak vnútroštátne právne predpisy alebo nariadenia EÚ alebo medzinárodné právo ukladajú

správcovi údajov povinnosť uchovávať údaje.

5.11. Kontakt s osobou dohliadajúcou na spracovanie osobných údajov je možný e-mailom na

adrese info@alponabytok.sk alebo poštou na adresu MEXTRA Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225

Kędzierzyn-Koźle.

      

§ 6 Reklamácia

6.1. V prípade, že dodaný tovar nie je v súlade s kúpnou zmluvou, má zákazník, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom so spotrebiteľskými právami, práva uvedené v zákone o právach spotrebiteľa.

6.2. Predávajúci zodpovedá za akýkoľvek nesúlad tovaru s kúpnou zmluvou existujúcou v čase dodania a odhalenou do dvoch rokov od tohto okamihu, pokiaľ dátum exspirácie tovaru určený predávajúcim nie je dlhší.

6.3. Ak produkt nie je v rozpore s kúpnou zmluvou, spotrebiteľ alebo podnikateľ s právami spotrebiteľa môže požiadať o jeho opravu alebo výmenu.

6.4.Predávajúci môže vykonať náhradu, ak spotrebiteľ alebo podnikateľ s právami spotrebiteľa požiada o nápravu, alebo predávajúci môže vykonať nápravu, ak spotrebiteľ alebo podnikateľ s právami spotrebiteľa požiada o výmenu, ak uvedenie výrobku do súladu s kúpnou zmluvou spôsobom, ktorý si spotrebiteľ alebo podnikateľ zvolil s právami spotrebiteľa, nie je možné alebo by si vyžadovalo od predávajúceho nadmerné náklady.

6.5. Ak oprava a výmena nie je možná alebo by si vyžadovala pre predávajúceho nadmerné náklady, predávajúci môže odmietnuť uviesť tovar do súladu s kúpnou zmluvou.

6.6. V prípadoch uvedených v Zákone o právach spotrebiteľa, ak je tovar v rozpore s kúpnou zmluvou, môže spotrebiteľ alebo podnikateľ so spotrebiteľskými právami podať vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy. To platí, ak:

a.         predávajúci odmietol uviesť tovar do súladu s kúpnou zmluvou z dôvodu nemožnosti opravy alebo výmeny alebo s tým spojených nadmerných nákladov,

b.         predávajúci neuviedol tovar do súladu s kúpnou zmluvou v primeranej lehote odo dňa, keď bol spotrebiteľom informovaný o nesúlade tovaru s kúpnou zmluvou, bez toho, aby spotrebiteľovi alebo podnikateľovi vznikli nadmerné ťažkosti s právami spotrebiteľa, s prihliadnutím na osobitosť tovaru a účel, na ktorý ho zákazník kúpil,

c.         napriek snahe predávajúceho uviesť tovar do súladu s kúpnou zmluvou, tento nedostatok pretrváva,

d.        nesúlad tovaru s kúpnou zmluvou je taký závažný, že odôvodňuje zníženie ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy bez predchádzajúceho uplatnenia ochranných opatrení uvedených v odseku 3,

e.      z vyhlásenia alebo okolností predávajúceho je zrejmé, že tovar neuvedie do súladu s kúpnou zmluvou v primeranej lehote alebo bez zbytočných ťažkostí pre spotrebiteľa alebo podnikateľa s právami spotrebiteľa.

6.7. Spotrebiteľ alebo podnikateľ s právami spotrebiteľa nemôže požiadať o odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak je nesúlad tovaru s kúpnou zmluvou irelevantný.

6.8. Zákazníkovi sa odporúča, že pri reklamácii zakúpeného produktu:

 

a) poskytol predávajúcemu informácie o predmete reklamácie, najmä s uvedením druhu a dátumu vady;

b) špecifikoval požiadavku týkajúcu sa reklamácie výrobku (oprava tovaru, výmena tovaru za nový);

c) poskytol svoje kontaktné údaje.

 

6.9. Predávajúci informuje, že v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje záruka, by sa práva v tejto súvislosti mali uplatňovať v súlade s podmienkami uvedenými v záručnom liste. Záruka na predaný produkt nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka zo zodpovednosti predávajúceho v rozsahu určenom v zákone o právach spotrebiteľa.

 

6.10. Zákazník môže tiež podávať sťažnosti týkajúce sa fungovania webovej stránky internetového obchodu alebo využívania služieb poskytovaných elektronicky.

 

6.11. Reklamácia bude vybavená bezodkladne, najneskôr však do 14 dní.

 

6.12. Odpoveď na reklamáciu bude zaslaná na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom alebo iným spôsobom uvedeným zákazníkom.

 

6.13. Na uľahčenie reklamačného konania môže zákazník použiť reklamačný formulár poskytnutý predávajúcim. (Štandardný formulár sťažnosti je priložený ako príloha 1 k tomuto reklamačnému poriadku.)

       

§ 7 Odstúpenie od zmluvy:

7.1. Zákazník, ktorý je zároveň spotrebiteľom v zmysle čl. 22 [1] Občianskeho zákonníka z 23.

apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, bod 93, v znení neskorších predpisov), ktorá uzavrela zmluvu

na diaľku, môže od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodov predložením príslušného vyhlásenia do

štrnástich ( 14) dní. Na dodržanie tejto lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred uplynutím jej

platnosti. Výpis je možné zaslať na túto adresu: MEXTRA Sp. z o.o. ul. Szkolna 15, 47-225

Kędzierzyn-Koźle alebo e-mailom na túto adresu: mailto: info@alponabytok.sk

7.2. Štrnásťdňová lehota, v ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo zmluvy o

poskytovaní elektronických služieb, sa počíta od dátumu uvedenia produktu na trh v prípade

kúpnej zmluvy a keď sa zmluva týka poskytovania elektronických služieb - odo dňa jej uzavretia.

7.3. Predávajúci ihneď po obdržaní vyhlásenia o odstúpení od zmluvy zašle spotrebiteľovi emailom potvrdenie o prijatí vyššie uvedeného príkazy.

7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy - Kúpna zmluva alebo zmluva o poskytovaní elektronických

služieb sa považuje za neplatnú. To, čo strany poskytli, sa vráti v nezmenenej podobe, pokiaľ

nebolo potrebné vykonať zmenu, aby sa zistil charakter, vlastnosti a fungovanie veci, alebo sa

neuplatňuje ustanovenie v článku 7.7. Predpisy. Návrat by sa mal uskutočniť okamžite, najneskôr

do štrnástich dní.

7.5. Predávajúci vráti platby prijaté spotrebiteľovi rovnakým spôsobom platby, aký používa

spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho

nespôsobuje žiadne náklady. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb, ktoré dostal od

spotrebiteľa, až kým tovar nedostane späť alebo spotrebiteľ nepreukáže jeho odoslanie späť, v

závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

7.6. Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

7.7. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší spôsob pravidelného

doručovania ponúkaný predávajúcim, predávajúci nie je povinný nahradiť dodatočné náklady,

ktoré spotrebiteľovi vznikli

. 7.8. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty položky v dôsledku jej použitia spôsobom,

ktorý presahuje rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkcie položky.

7.9. Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku nemá pre spotrebiteľa nárok v prípadoch:

7.9.1. pri poskytovaní služieb, ak podnikateľ úplne vykonal službu s výslovným súhlasom

spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začiatkom služby, že po poskytnutí služby podnikateľom

stratí právo na odstúpenie od zmluvy;

7.9.2. pri ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá

podnikateľ kontrolu, a ktoré sa môžu vyskytnúť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

7.9.3. pri ktorej je predmetom služby nevyrobený tovar vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa

alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

7.9.4 v ktorých je predmetom služby položka, ktorá sa rýchlo zhoršuje alebo má krátku dobu

použiteľnosti;

7.9.5. v ktorej je predmetom služby zásielka dodávaná v zapečatenom obale, ktorý po otvorení

obalu nemožno z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny vrátiť, ak bol obal otvorený po dodaní;

7.9.6. v ktorých sú predmetom služby veci, ktoré sú po doručení z dôvodu svojej povahy

neoddeliteľne spojené s inými vecami;

7.9.7. v ktorých predmetom služby sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri

uzavretí kúpnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota

závisí od výkyvov na trhu, nad ktorým podnikateľ nemá kontrolu;

7.9.8. v ktorej spotrebiteľ výslovne požadoval, aby ho podnikateľ navštívil kvôli neodkladnej

oprave alebo údržbe; ak podnikateľ poskytuje doplnkové služby iné ako tie, ktoré požaduje

spotrebiteľ, alebo ak poskytuje iné položky ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy

alebo údržby, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o ďalšie služby alebo veci;

7.9.9. v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy

dodávané v zapečatenom obale, ak bol obal otvorený po doručení;

9.7.10. na doručovanie novín, časopisov alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom;

7.9.11 uzavretá prostredníctvom verejnej dražby;

12-09-07. na poskytovanie ubytovacích služieb iných ako na účely bývania, prepravy tovaru,

prenájmu automobilov, stravovania, služieb súvisiacich s voľnočasovými, zábavnými, športovými

alebo kultúrnymi podujatiami, ak zmluva uvádza deň alebo obdobie poskytovania služieb;

7.9.13. za dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa neuloží na hmotnom nosiči, ak sa poskytovanie

služby začalo výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a

po tom, ako ho podnikateľ informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

7.10. Najneskôr pri dodaní tovaru poskytne predávajúci spotrebiteľovi oznámenie o odstúpení od

zmluvy.

           

§8 Dodatočné informácie:

8.1. Aby sa predišlo akýmkoľvek nezrovnalostiam alebo chybám, odporúča sa, aby zariadenie, s

ktorým zákazník používa obchod http://www.alponabytok.sk/, spĺňalo aspoň nasledujúce

technické požiadavky, ktoré sú potrebné pre spoluprácu so systémom IKT používaným

poskytovateľom služieb:

8.1. 1. Počítač alebo iné mobilné zariadenie s prístupom na internet.

8.1.2. Internetový prehľadávač:

a.) Internet Explorer verzie 4.0 alebo novšej

b)) Mozilla FireFox verzie 4.0 alebo novšej alebo

c.) Google Chrome verzie 1.0 alebo novšej od

8.1.3. Aktívne doplnky - JAVA, FLASH

8.1.4. Rozlíšenie monitora 1280 x 800, 24 alebo 32 bitové farby

8.1.5. E-mailový účet zákazníka.

8.2. Informácie o zákazníkov Online Store, ako môžete zistiť, či vaša objednávka neobsahuje

chyby, a tiež, ako to môže byť opravená:

8.2.1. Pri zadávaní objednávky má zákazník možnosť zmeniť zadané údaje (napr. Druh / množstvo

tovaru / spôsob doručenia), kým nestlačíte tlačidlo „Potvrdenie objednávky“. V prípade nesúladu

postupujte podľa zobrazených správ a informácií dostupných na webových stránkach

internetového obchodu a jeho následných podstránkach. V prípade akýchkoľvek problémov alebo

problémov nás kontaktujte e-mailom: info@alponabytok.sk alebo telefonicky na čísle +48 77 483

70 70 (štandardný poplatok podľa príslušného operátora).

8.3. Pravidlá a metódy zaznamenávania, zabezpečenia a sprístupnenia obsahu uzatvorenej zmluvy

podnikateľom druhej strane:

8.3.1. Fixácia, bezpečnosť a prístup k uzavretej zmluvy nasledovne:

8.3.1.1. Zaslaním potvrdenia zákazníka o uzatvorenej zmluve na uvedenú e-mailovú adresu.

8.3.1.2. Tlačom a odovzdaním protokolu o prevzatí zákazníkovi spolu s prevzatím alebo odoslaním

tovaru

8.3.2. Obsah uzatvorenej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v IT systéme

predávajúceho a na každú jeho požiadavku prevedený na zákazníkov.

8.4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú ustanovenia zákona

platného na území Poľskej republiky, vrátane občianskeho zákonníka, zákona

o elektronickom zastúpení služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v znení

neskorších predpisov); Zákon o právach spotrebiteľa z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov z roku

2014, položka 827) a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.

8.5. Zmeny v predpisoch:

8.5.1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu týchto predpisov, o ktorých bude

zákazník informovaný najmenej 14 dní pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmien. Informácie

o zmenách budú jasne vyjadrené aj zverejnením na webovej stránke internetového obchodu a

zaslané na e-mailovú adresu registrovaného zákazníka. Okrem toho bude zákazník vždy

požiadaný, aby prijal nové predpisy pred zadaním objednávky.

8.5.2. Zmenené a doplnené nariadenia zaväzujú zákazníka, ak sú splnené požiadavky uvedené v čl.

384 Občianskeho zákonníka (t. J. Zákazník bol o zmenách riadne informovaný) a Zákazník

neukončil zmluvu o poskytovaní elektronických služieb nepretržite do 30 dní.

8.5.3. Zmeny a doplnenia nariadení žiadnym spôsobom neovplyvnia práva, ktoré zákazníci získali

prostredníctvom internetového obchodu pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmien, najmä

neovplyvnia zadané a / alebo implementované objednávky. V takom prípade sa tieto príkazy

vykonajú za podmienok stanovených v predchádzajúcich nariadeniach.

8.6. Zmluva o predaji tovaru sa uzatvára v súlade s poľským právom a poľským právom.

8.7. V prípade sporu s predávajúcim má zákazník, ktorý je spotrebiteľom, možnosť využiť metódy

mimosúdneho riešenia sťažností a nápravy. Spotrebiteľ môže okrem iného:

a) obrátiť sa na stály mimosúdny spotrebiteľský súd pôsobiaci pri obchodnej inšpekcii so

žiadosťou o urovnanie sporu vyplývajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy.

b) obrátiť sa na vojvodského inšpektora obchodnej inšpekcie so žiadosťou o začatie mediačného

konania týkajúceho sa priateľského urovnania sporu medzi zákazníkom a predávajúcim.

c) získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi zákazníkom a predávajúcim pomocou

bezplatnej pomoci poviatskeho (mestského) ombudsmana pre spotrebiteľa alebo sociálnej

organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (vrátane spotrebiteľskej

federácie, asociácie poľských spotrebiteľov).

d) podať sťažnosť prostredníctvom formulára dostupného na

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Toto je

platforma EÚ pre online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi. Táto platforma

funguje vo všetkých jazykoch Európskej únie a môžete ju používať po použití reklamačného

postupu s predávajúcim.

8.8. Možné spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je zároveň

spotrebiteľom v zmysle čl. 22 [1] Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16,

bod 93 v znení neskorších predpisov) podlieha súdu, ktorý má súdnu právomoc nad sídlom

predávajúceho.

Banketové stoličky: Standard 1,00 €
Ostatné stoličky 2,00 €
Štvorcové a obdĺžnikové banketové stoly 9,00 €
Koktejlové stolíky 9,00 €
Stoly s okrúhlou doskou 16,00 €
Bistro stoly 9,00 €
Poťahy na stoličky 0,40 €
Textil a textilné doplnky 0,60 €
Vozíky na stoličky 9,00 €
Stolové vozíky 20,00 €
Konektory 0,30 €
Pivné sety 12,00 €